اعضای هیات علمی

مهرداد احمدزاده راجی

مهرداد احمدزاده راجی

مهرداد احمدزاده راجی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 262
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نظریه کد گذاری 2016335 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (13:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
امنیت سیستم های کامپیوتری 2016006 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نظریه علوم کامپیوتر 2016316 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 3 نتیجه