اعضای هیات علمی

مهرداد احمدزاده راجی

مهرداد احمدزاده راجی

مهرداد احمدزاده راجی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 262
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه کد گذاری 2016335 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (13:00 - 16:00) ترم دوم 1395
امنیت سیستم های کامپیوتری 2016006 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه علوم کامپیوتر 2016316 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه