اعضای هیات علمی

محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 325
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 

 

شماره نام درس نوع فایل مقطع
1 اکتشاف ژئوالکتریک به روش مقاومت ویژه PDF کارشناسی ارشد
2

اکتشاف به روش IP

PDF کارشناسی  ارشد
3 فیزیک عمومی1 PDF کارشناسی
شماره نام درس نوع فایل مقطع
4 Applied Geophysics-Telford PDF ;کارشناسی ارشد

/documents/422544/0/EXPGEO.pdfدرس اکتشاف ژئوالکتریک

/documents/422544/0/EXPGEO.pptدرس اکتشاف ژئوالکتریک بصورت پاورپوینت

اکتشاف به روش ژئوالکتریک

اکتشاف به روش IP - جلسه اول

فیزیک عمومی1- جلسه اول -فایل پاور

جلسه سوم فیزیک عمومی

فیزیک عمومی1-فایل PDF

فیزیک عمومی 2 فایل پاور پوینت

فیزیک عمومی2 فایل PDF

جلسه دوم اکتشافات به روشIP

جلسه سوم اکتشاف به روش ژئوالکتریک

IP 4PAGES

جلسه 4 اکتشافات به روش ژئوالکتریک

جلسه 3 اکتشاف به روش IP

جلسه پنجم فیزیک عمومی 1 

حل تمرینات فصل های 2و3

جلسه7 فیزیک عمومی

جلسه8فیزیک عمومی

جلسه5 اکتشافات ژئوالکتریک

جلسه 6 اکتشافات ژئوالکتریک

جلسه 8 اکتشافات ژئوالکتریک

جلسه 4 ای پی

جلسه5 ای پی

جلسه 6 ای پی

فیزیک عمومی 1 

جلسه نام درس دوره
9 فیزیک عمومی 1 کارشناسی
10 فیزیک عمومی1 کارشناسی
10 اکتشاف ژئوالکتریک کارشناسی ارشد
7  اکتشافات IP کارشناسی ارشد

 

 

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترمودینامیک و مکانیک آماری1 2022182 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اکتشافات به روش I.P 2022282 2 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اکتشافات به روش مقاومت وی‍ژه 2022287 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اکتشافات به روش مغناطیسی 2022289 2 01 1398/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
چاه پیمایی 2022621 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئو فیزیک 2022107 3 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومغناطیس2 2022131 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مغناطیس سنگها و دیرینه مغناطیس 2022133 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اکتشافات به روش E.M 2022436 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ژئومغناطیس1 2022129 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/26 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی گرانی سنجی 2022277 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اکتشافات به روش مغناطیسی 2022289 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زمین شناسی ساختاری 2022127 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئو فیزیک 2022107 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومغناطیس2 2022131 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مغناطیس سنگها و دیرینه مغناطیس 2022133 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اکتشافات به روش E.M 2022436 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومغناطیس1 2022129 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی گرانی سنجی 2022277 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اکتشافات به روش مغناطیسی 2022289 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2