اعضای هیات علمی

محمد مرادی

محمد مرادی

محمد مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 326
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 

هفته 7

 

محاسبات 22 پیوسته 24 نمونه گیری21
محاسبات 23 پیوسته 25  نمونه گیری 22
محاسبات 24 پیوسته 26 نمونه گیری23
محاسبات 25 پیوسته 27  
آماررسمی 10    

هفته6

محاسبات18 پیوسته20 نمونه گیری 16تمرین
محاسبات19 پیوسته 21 نمونه گیری 17
محاسبات 20 پیوسته 22               فایل داده نمونه گیری18
محاسبات 21 پیوسته 23                کدR نمونه گیری 19
آمار رسمی 8 آمار رسمی 9 نمونه گیری 20


هفته 5

محاسبات16 پیوسته 16َازمون میانگین نمونه گیری13
محاسبات17 پیوسته 17 تمرین نمونه گیری 14
  پیوسته 18 نمونه گیری 15
  پیوسته 19                کد R  
آماررسمی7    


هفته 4

 

محاسبات12T.test پیوسته 12

نمونه گیری10

محاسبات13T.test پیوسته 13 نمونه گیری 11 سیستماتیک
محاسبات14T.test پیوسته 14 outliers  
محاسبات15wilcox.test پیوسته 15 bocox  
ََآمار رسمی 4  آمار رسمی5 آمار رسمی 6

 

 

هفته 3

هشتمین فایل محاسبات if پیوسته8   نمونه 7 براوردگر تفاضلی
نهمین فایل محاسبات for پیوسته 9 نمونه 8 مقایسه کارایی
دهمین فایل محاسبات repeat پیوسته 10 نمونه 9 سیستماتیک
یازدهمین فایل محاسبات t.test پیوسته 11  
امار رسمی 3    

 

 

هفته 2

پنجمین فایل محاسبات (برنامه نویسی) پیوسته فایل 4 نمونه گیری فایل 3
ششمین فایل محاسبات (بردار) پیوسته فایل 5 نمونه گیری فایل 4
هفتمین فایل محاسبات (ماتریس) پیوسته فایل6 نمونه گیری فایل 5 براورد رگرسیونی
  پیوسته فایل 7 نمونه گیری فایل 6 براورد رگرسیونی
آمار رسمی1 آمار رسمی 2  

 

هفته 1

محاسبات آماری با R پیوسته فایل 1 نمونه فایل 1
دومین فایل محاسبات پیوسته فایل 2 نمونه گیری فایل 2
سومین فایل محاسبات پیوسته فایل 3  
چهارمین فایل محاسبات    
     

جزوه امار رسمی

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آشنایی با آمار رسمی 2020184 2 01 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای چند متغیره ی پیوسته 1 2020149 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای نمونه گیری 2 2020061 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای نمونه گیری 2 2020061 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه نمونه گیری 2020076 4 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای چند متغیره ی پیوسته 1 2020149 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روش های نمونه گیری 1 2020190 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
شبیه سازی 2020034 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روشهای نمونه گیری 2 2020061 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
روشهای چند متغیره ی پیوسته 1 2020149 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آمار استنباطی1 2020236 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با آمار رسمی 2020184 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2