اعضای هیات علمی

سیده مرضیه قویدل

سیده مرضیه قویدل

سیده مرضیه قویدل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 226
اتاق: 128
پست الکترونیکی: 

 

 مطالب تدریس شده در کلاس مجازی معادلات دیفرانسیل      مطالب تدریس شده در کلاس آنالیز حقیقی                
جلسه اول جلسه دوم     جلسه اول  جلسه دوم
جلسه سوم جلسه چهارم جلسه سوم جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه ششم جلسه پنجم جلسه ششم
جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه هفتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه دهم جلسات نهم و دهم جلسه یازدههم
جلسه یازدهم جلسات دوازدهم تا نوزدهم    جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم          

 

 

طرح درس  معادلات دیفرانسیل
 

 

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آنالیز تابعی غیر خطی 2016271 4 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز حقیقی 2016218 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث ویژه درآنالیزغیرخطی 2016209 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مباحث ویژه درآنالیزغیرخطی 2016209 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آنالیز ریاضی2 2016011 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آنالیز ریاضی2 2016032 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1