اعضای هیات علمی

سیده مرضیه قویدل

سیده مرضیه قویدل

سیده مرضیه قویدل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 226
اتاق: 128
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آنالیز تابعی غیر خطی 2016271 4 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز حقیقی 2016218 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث ویژه درآنالیزغیرخطی 2016209 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مباحث ویژه درآنالیزغیرخطی 2016209 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آنالیز ریاضی2 2016011 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آنالیز ریاضی2 2016032 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1