اعضای هیات علمی

مریم شرفی

مریم شرفی

مریم شرفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 261
اتاق: 211
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
احتمال 1 2020183 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
احتمال 1 2020082 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شبیه سازی 2020034 4 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
احتمال 2 2020186 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار ریاضی 2 2020191 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار محاسباتی پیشرفته و شبیه سازی 2020260 4 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
استنباط آماری 2020252 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آمارواحتمال مقدماتی 2020182 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با قابلیت اعتماد 2020156 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
شبیه سازی 2020034 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مباحث مخصوص 2020070 4 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آشنایی با قابلیت اعتماد 2020156 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2