اعضای هیات علمی

مریم شرفی

مریم شرفی

مریم شرفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 261
اتاق: 211
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شبیه سازی 2020034 4 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
احتمال 2 2020186 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی 2 2020191 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار محاسباتی پیشرفته و شبیه سازی 2020260 4 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
استنباط آماری 2020252 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمارواحتمال مقدماتی 2020182 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
آشنایی با قابلیت اعتماد 2020156 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
شبیه سازی 2020034 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مباحث مخصوص 2020070 4 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آشنایی با قابلیت اعتماد 2020156 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شبیه سازی 2020034 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مباحث مخصوص 2020070 4 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1