اعضای هیات علمی

مریم مهرابی

مریم مهرابی

مریم مهرابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 224
اتاق: 408
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012681 1 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012681 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398
بیوشیمی پروتئین هاواسیدهای نوکلئیک 2012256 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
بیوشیمی ساختار 2012336 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بیوشیمی ساختار 2012680 3 02 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تنظیم متالبولیسم 2012191 2 01 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
بیوشیمی کربوهیدراتهاولیپیدها 2012259 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیوشیمی کربوهیدراتهاولیپیدها 2012259 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیوشیمی هورمونها 2012518 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیوشیمی هورمونها 2012518 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیوشیمی هورمون و ویتامین 2012447 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012681 1 06 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012681 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
بیوشیمی پروتئین هاواسیدهای نوکلئیک 2012256 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
بیوشیمی ساختار 2012336 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
بیوشیمی ساختار 2012680 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تنظیم متالبولیسم 2012191 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
مباحث پیشرفته درپروتئین ها واسیدهای نوکلئیک 2012479 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2