اعضای هیات علمی

مینو کامرانی

مینو کامرانی

مینو کامرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 309
اتاق: 130
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

طرح درس نیمسال اول 00-99

   

کارشناسی  ریاضی عمومی 1
کارشناسی ارشد  آنالیز عددی پیشرفته