اعضای هیات علمی

محسن دهقانی کاظمی

محسن دهقانی کاظمی

محسن دهقانی کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                                                                                طرح درس: الکترومغناطیس (2)  -  فیزیک (2)  -  فیزیک (1)

 

الکترومغناطیس (2) : فصل 11 -  فصل 12 قسمت اول  -  فصل 12 قسمت دوم  -  فصل 13 فصل 16 - فصل 17 قسمت اول - فصل 17 قسمت دوم -

                           فصل 18 قسمت اول فصل 18 قسمت دوم فصل 18 قسمت سوم -  فصل 20  قسمت اول -  فصل 20  قسمت دوم.

حل مسائل در گروه واتساپ بارگذاری می شود 

 

فیزیک (2) گروه 02فصل 22  -  فایل تکمیلی فصل 22  -  حل مسائل انتخابی فصل 22  -  فصل 23  -  فایل تکمیلی فصل 23  -  حل مسائل انتخابی فصل 23

                          فصل 24 - فایل تکمیلی فصل 24 - حل مسائل انتخابی فصل 24  -  فصل 25  -  حل مسائل انتخابی فصل 25

                          فصل 26 - حل مسائل انتخابی فصل 26 - فصل 27 - حل مسائل انتخابی فصل 27 - فصل 28 - حل مسائل انتخابی فصل 28

                          فصل 29 - حل مسائل انتخابی فصل 29 - فصل 30 - حل مسائل انتخابی فصل 30 - فصل 31- قسمت اول  - حل مسائل انتخابی فصل 31

 

فیزیک (1) گروه 06 فصل 1 (بردارها) -  فایل تکمیلی فصل 1حل مسائل انتخابی فصل 1 -  فصل 2 (حرکت یک بعدی)  -  فایل تکمیلی فصل 2 حل مسائل انتخابی فصل 2

                           فصل 3 (حرکتهای دو یا سه بعدی)  - فایل تکمیلی فصل 3 -  حل مسائل انتخابی فصل 3  -  فصل 4 (نیرو و حرکت I) -  حل مسائل انتخابی فصل 4

                           فصل 5 (نیرو و حرکت II)  -  حل مسائل انتخابی فصل 5 -  فصل 6 ( کار و انرژی جنبشی) - حل مسائل انتخابی فصل 6

                           فصل 7 (انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی) - حل مسائل انتخابی فصل 7 - فصل 8 (سیستم های ذرات) - حل مسائل انتخابی فصل 8

                           فصل 9 (برخورد)  - حل مسائل انتخابی فصل 9  -  فصل 10 (سینماتیک حرکت دورانی) - حل مسائل انتخابی فصل 10

                           فصل 11- قسمت اول (دینامیک حرکت دورانی)  - حل مسائل انتخابی فصل 11 -  فصل 12 (تعادل و کشسانی) - حل مسائل انتخابی فصل 12 

                           فصل 13 (گرانش) - حل مسائل انتخابی فصل 13

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022046 3 01 | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1