اعضای هیات علمی

محسن دهقانی کاظمی

محسن دهقانی کاظمی

محسن دهقانی کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1