اعضای هیات علمی

محسن دهقانی کاظمی

محسن دهقانی کاظمی

محسن دهقانی کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                                                                                طرح درس

                                                                       الکترودینامیک پیشرفته

                                                                        موضوعات ویژه (2)   

                                                                              فیزیک (2) 

                                    

                          

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022046 3 01 | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
الکترودینامیک پیشرفته 1 2022317 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1