اعضای هیات علمی

محمد ابوالقاسمی

محمد ابوالقاسمی

محمد ابوالقاسمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 298
اتاق: 121
پست الکترونیکی: 

دریافت فایل درس میانگین پذیری

دریافت فایل مباحث

دریافت مرجع کامل مباحث ویژه در هارمونیک (به استحضار دانشجویان گرامی می رساند مطالب درسی هر جلسه در گروه واتس اپ قرار می گیرد)

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
میانگین پذیری جبرهای باناخ 2016287 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث ویژه درآنالیزهارمونیک 2016210 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه عملگرها 2016280 4 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز تابعی 1 2016239 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز هارمونیک 2016188 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیز هارمونیک 2016188 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 12 نتیجه
از 1