اعضای هیات علمی

محمد ابوالقاسمی

محمد ابوالقاسمی

محمد ابوالقاسمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 298
اتاق: 121
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
نظریه عملگرها 2016280 4 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز تابعی 1 2016239 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز هارمونیک 2016188 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیز هارمونیک 2016188 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1