اعضای هیات علمی

محمد ابوالقاسمی

محمد ابوالقاسمی

محمد ابوالقاسمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 298
اتاق: 121
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه عملگرها 2016280 4 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آنالیز تابعی 1 2016239 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آنالیز هارمونیک 2016188 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آنالیز هارمونیک 2016188 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه اندازه ها و کاربردها 2016259 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1