اعضای هیات علمی

لطیف پور کریمی

لطیف پور کریمی

لطیف پور کریمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 114
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بهینه سازی چندهدفه 2016245 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016278 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بهینه سازی محدب 2016389 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق درعملیات پیشرفته1 2016185 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016278 3 01 1398/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
مباحث ویژه در بهینه سازی 2016398 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی چندهدفه 2016245 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016278 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
تحقیق درعملیات پیشرفته1 2016185 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بهینه سازی برداری 2016314 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
بهینه سازی چندهدفه 2016245 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016278 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش های نقطه درونی در بهینه سازی خطی 2016326 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
بهینه سازی چندهدفه 2016245 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016278 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 17 نتیجه
از 1