اعضای هیات علمی

خسرو چهری

خسرو چهری

خسرو چهری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 246
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی میکروبی 2012688 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 04 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
قارچ شناسی 2012175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
جلبک شناسی پیشرفته 2012609 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سموم میکروبی 2012541 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اکولوژی میکروارگانیسمها 2012465 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4