اعضای هیات علمی

خسرو چهری

خسرو چهری

خسرو چهری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 246
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 

 

جلبک شناسی   

فصل اول 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 03 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
بوم شناسی میکرو ارگانیسم ها 2012842 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جلبک شناسی 2012415 2 01 1399/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
روش پژوهش و حل مسئله 2012844 2 01 1399/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012403 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 2012689 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 04 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی میکروبی 2012688 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5