اعضای هیات علمی

کیوان امینی

کیوان امینی

کیوان امینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 129
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی اعدادصحیح 2016196 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی صحیح 2016379 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 1 2016226 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحقیق درعملیات پیشرفته1 2016185 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1