اعضای هیات علمی

کیوان امینی

کیوان امینی

کیوان امینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 129
پست الکترونیکی: 

دروس ارائه شده

ترم دوم 98-99

بهینه سازی عیرخطی ارشد - دکترا

طرح درس

 

فایل مربوط به درس بهینه سازی غیر خطی
جلسه اول

جلسات دوم تا چهارم

آشنایی با بهینه سازی نامقید

مفاهیم پایه ای

جلسات پنجم تا هشتم

روشهای کاهشی

روشهای جستجوی خطی 

جلسه نهم

 آشنایی با توابع آزمون

در بهینه سازی غیر خطی

روشهای جستجوی خطی روشهای گرادیان مزدوج    

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
برنامه ریزی اعدادصحیح 2016196 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
برنامه ریزی صحیح 2016379 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 1 2016226 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق درعملیات پیشرفته1 2016185 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1