اعضای هیات علمی

کیوان امینی

کیوان امینی

کیوان امینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 129
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
برنامه ریزی صحیح 2016379 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 1 2016226 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
برنامه ریزی اعدادصحیح 2016196 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2016240 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق درعملیات پیشرفته1 2016185 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1