اعضای هیات علمی

عبداله جلیلیان

عبداله جلیلیان

عبداله جلیلیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 261
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

طرح درس

             

نمره‌های میان‌ترم

آمار و احتمالات مهندسی

سری های زمانی 1

 

آمار و احتمالات مهندسی

سری‌های زمانی ۱

مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی

نظریه‌ی اندازه و احتمال ۲

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش های عددی و شبیه سازی 2020192 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
سریهای زمانی 1 2020147 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
شبیه سازی 2020160 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
سری های زمانی 1 2020193 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 2020047 2 01 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آمار در هوا شناسی 2022535 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار در هوا شناسی 2022793 2 01 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
احتمال پیشرفته 2020251 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سریهای زمانی 1 2020147 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فرایندهای تصادفی 1 2020189 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
فرآیندهای تصادفی 1 2020104 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
رگرسیون 1 2020145 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه اندازه و احتمال 1 2020013 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فرآیندهای تصادفی 1 2020104 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه آمار زیستی 2012698 1 05 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
سریهای زمانی 1 2020147 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سری های زمانی 1 2020193 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه اندازه و احتمال 2 2020032 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه احتمال(ارشد) 2020066 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه احتمال(ارشد) 2020066 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2