اعضای هیات علمی

حبیب جعفری

حبیب جعفری

حبیب جعفری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: تلفن: 34274561 داخلی: 330 همراه:09376100724
اتاق: 208
پست الکترونیکی: 

عضویت: مدام العمر در انجمن آمار ایران

متولد:  15 مرداد ماه 1351 -صحنه - کرمانشاه

سوابق تحصیلی:

دوره تحصیلی رشته تحصیلی موسسه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل شروع دوره پایان دوره
دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان شهداء صحنه -کرمانشاه ایران مهرماه 71 خردادماه 72
کارشناسی آمار دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران مهرماه 73 شهریورماه 77
کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه شیراز شیراز ایران مهرماه 77 شهریور ماه 79
دکتری آمار (طرح های بهینه) دانشگاه اتوفون گیورک ماگدبورگ آلمان مهرماه 85 مرداد ماه 89

 

مسئولیت  های اجرائی:

نوع مسئولیت محل خدمت شروع مسئولیت پایان مسئولیت       مرجع صدور حکم   
مدیر طرح و برنامه دانشگاه دانشگاه رازی آذر ماه 89 شهریورماه 93 دانشگاه رازی
سرپرست امور قراردادهای دانشگاه دانشگاه رازی دی ماه 93 شهریورماه 95 دانشگاه رازی
عضو کمیته فنی بازرگانی دانشگاه دانشگاه رازی دی ماه 93 دی ماه 99 دانشگاه رازی
عضو کمیسیون مناقصات و مزایده دانشگاه دانشگاه رازی دی ماه 93 دی ماه 99 دانشگاه رازی
مدیر گروه آمار دانشگاه رازی مهر ماه 96 آذرماه 96 دانشگاه رازی
معاون پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه رازی آذر ماه 96 اردیبهشت 00 دانشگاه رازی
عضوکمیسیون تخصصی ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشکده علوم و شیمی دانشگاه رازی تیرماه 97 تیر ماه 99 دانشگاه رازی
دبیر کمیته منتخب ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه رازی آذرماه 96 اردیبهشت 00 دانشگاه رازی
عضو هیات نظارت و ارزیابی موسسه های آموزش عالی استان کرمانشاه دانشگاه رازی شهریورماه 96 شهریورماه 01 دانشگاه رازی
عضو کمیته برگزاری مسابقه ی دانشجویی آمار کشور دانشگاه رازی دی ماه 97 دی ماه 02 انجمن آمار ایران
مشاور معاون اداری و مالی دانشگاه دانشگاه رازی دی ماه 99 دی ماه 00 دانشگاه رازی
مدیر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی  دانشگاه رازی اردیبهشت 00 اردیبهشت 01 دانشگاه رازی

 

دروس ارائه شده در ترم دوم سال تحصیلی 99/00(در فضای مجازی LMS به روز رسانی 15 اسفندماه 99)- برنامه کلاسی

نام درس دوره سرفصل روز و ساعت کلاس درس جلسه  تاریخ آزمون پایان ترم* ساعت آزمون*
آمار رسمی کارشناسی درس آمار رسمی

شنبه ها ساعت 16:15-17:15

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-  آزمون میان ترم - 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- آزمون پایانی    
طرح و تجزیه آزمایشهای 1 کارشناسی  درس طرح 1

شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 15:00-16:00

ا1و2 - 3و4 - 5و6 - 7و8 - 9و10 -11و12 - 13و14 - 15و16 -  آزمون میان ترم و18 - 19و 20 - 21و22 -23و24 -25و26 - 27و28 - 29و30 - 31و32 - آزمون پایان ترم    
طرح بهینه مدلهای گسسته دکتری  درس طرح بهینه  یکشنبه ها و سه شنبه ها 17:15-18:15 1و2 - 3و4 - 5و6 - 7و8 - 9و10 - 11و12 - 13و14 - 15و16 - آزمون میان ترم و 18 - 19و20 - 21و22 - 23و24 - 25و26 - 27و28 - 29و30 - 31و 32 - آزمون پایان ترم    

 

دروس ارئه شده در ترم اول سال تحصیلی 99-00 ( در فضای مجازی LMS به روز رسانی 24 شهریور ماه 99)- برنامه کلاسی

نام درس دوره سرفصل روزهای برگزاری کلاس هفته (جلسه ) *تاریخ آزمون پایان ترم *زمان آزمون پایان ترم
روشهای آماری کارشناسی طرح درس شنبه ها ساعت 14-15 و دوشنبه ها ساعت :13:30-14:30 اول   -  دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم - هشتم - نهم - دهم - یازدهم - دوازدهم - سیزدهم - چهاردهم - پانزدهم - شانزدهم  (کلا 32 جلسه) 1399/10/20 8:00  الی 9:40
استنباط آماری 1 کارشناسی ارشد طرح درس شنبه ها ساعت 15:30-16:30و سه شنبه ها 13:30-14:30 اول  -  دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم - هشتم - نهم  - دهم - یازدهم - دوازدهم - سیزدهم - چهاردهم - پانزدهم - شانزدهم    (کلا 32 جلسه) 1399/11/21 9:00  الی 12:00
تحلیل آماری کارشناسی ارشد طرح درس چهارشنبه ها ساعت 10:00-11:00 اول  -  دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم - هشتم - نهم - دهم - یازدهم - دوازدهم - سیزدهم - چهاردهم - پانزدهم - شانزدهم    (کلا 16 جلسه) 1399/11/19 10:00  الی 11:30

 

توجه: دروس کارشناسی ارشد و دکتری در ترم دوم  سال تحصیلی 99-00  از تاریخ 16 اسفند ماه 99 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

         *تاریخ و ساعت برگزاری آزمونهای پایان ترم را حتما از طریق سیستم گلستان کنترل کنید، و معیار برگزاری سامانه گلستان است و در این قسمت  صرفا 

        جهت  یادآوری نوشته شده است.

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش های نمونه گیری 1 2020190 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
طرح های بهینه در مدل های گسسته 2020114 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
استنباط آماری 2020252 4 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های نمونه گیری 1 2020190 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل چند متغیره پیشرفته 2020255 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آمارواحتمال مقدماتی 2020182 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنالیزچندمتغیره 1 2020073 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی احتمال 2020079 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1