اعضای هیات علمی

حبیب جعفری

حبیب جعفری

حبیب جعفری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: تلفن: 34274561 داخلی: 330 همراه:09376100724
اتاق: 208
پست الکترونیکی: 

موضوع های مورد علاقه:
مدلهای خطی و غیر خطی - طرح های بهینه و بهینه ی بیزی 

دانشگاه محل تحصیل دوره:

1- کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی- تهران - ایران- 1377

2- کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز - شیراز- ایران-1379

3- دکتری: دانشگاه اوتو فون گیورگ- ماگدبورگ- آلمان- 1389

محل تولد: شهرستان صحنه - کرمانشاه - 1351

پست اجرائی:

1- مدیر طرح و برنامه دانشگاه رازی :  آذر 1389 - شهریور ماه 1393

2- سرپرست امور قرارداد های دانشگاه رازی:  مهرماه 1393 - شهریور 1395

3- مدیر گروه آمار:  مهرماه 1396  - آذر ماه 1396

4- معاون پژوهشی و اجرائی دانشکده علوم:  آذرماه 1396- ادامه دارد.

سرفصل دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98:

  1. روش های نمونه گیری 1 (کارشناسی- آمارو کاربردهای آن)
  1. استنباط آماری ( کارشناسی ارشد- گرایش اقتصادی اجتماعی)
  2. طرح و تجزیه آزمایش های 1 ( کارشناسی - آمار و کاربردهای آن )
  3. طرح های بهینه ( دکتری )

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
استنباط آماری 2020252 4 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های نمونه گیری 1 2020190 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل چند متغیره پیشرفته 2020255 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آمارواحتمال مقدماتی 2020182 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنالیزچندمتغیره 1 2020073 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی احتمال 2020079 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1