اعضای هیات علمی

محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 332
اتاق: 219
پست الکترونیکی: 

 نرم افزار Flash player

نرم افزار Adobe connect

 

جبرخطی برای آمار

آمار ریاضی 1

احتمال 2

طرح درس

طرح درس

طرح درس

متن درسی  متن درسی متن درسی

 

 

احتمال 2

آمار ریاضی 1

جبر خطی برای آمار

 سه شنبه 99/1/26

دوشنبه 99/2/1

یکشنبه 99/1/31

 دوشنبه 99/2/1

چهارشنبه 99/2/3

سه شنبه 99/2/2

سه شنبه 99/2/2

 ضبط شده

یکشنبه 99/2/7

چهارشنبه 99/2/3

 دوشنبه 99/2/8

سه‌شنبه 99/2/8

 دوشنبه 99/2/8

چهارشنبه99/2/10

یکشنبه99/2/14

سه‌شنبه 99/2/9

 

 

دوشنبه99/2/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا تمرینات مشخص شده را به آدرس ایمیل m.izadi@razi.ac.ir  در قالب یک فایل pdf در زمان مشخص شده ارسال نمایید.

مبانی ماتریس و جبرخطی

تمرین های مشخص شده

تاریخ تحویل

 تمرین فصل 4- بخش اول

روز پنجشنبه 99/2/4

تمرین فصل 5 

روز سه شنبه 99/2/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار ریاضی 1

تمرین فصل 2-بخش اول

روز چهارشنبه 99/2/3

تمرین فصل سوم

 روز چهارشنبه 99/2/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتمال 2

 تمرین فصل 4 و 5 بخش اول

 روز جمعه 99/2/12

تمرین فصل 5 بخش دوم 

 روز دوشنبه 99/2/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
احتمال 2 2020092 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
احتمال 2 2020186 4 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار ریاضی 1 2020188 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
جبرخطی برای آمار 2020187 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
استنباط آماری پیشرفته 2020179 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
احتمال 1 2020082 3 02 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
احتمال 1 2020183 4 02 | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
استنباط آماری پیشرفته 2020179 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جبرخطی برای آمار 2020187 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
استنباط آماری پیشرفته 2020179 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
احتمال 2 2020186 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای چند متغیره ی پیوسته 1 2020149 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
احتمال 1 2020082 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2