اعضای هیات علمی

سیدحمزه موسوی

سیدحمزه موسوی

سیدحمزه موسوی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 242
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فیزیک محاسباتی 2022415 2 01 1398/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
امواج 2022083 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
امواج و ارتعاشات 2022223 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 02 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 4 نتیجه