اعضای هیات علمی

علی فرج زاده

علی فرج زاده

علی فرج زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 122
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آنالیزریاضی 1 2020185 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی3 2016942 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آنالیز تابعی هندسی وکاربرد آن 2016305 4 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
توابع مختلط 2016051 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز تابعی غیر خطی 2016271 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
هندسه منیفلد 2016179 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنالیز حقیقی 2016218 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنالیز غیر خطی وکاربرد آن 2016296 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنالیز تابعی 2016190 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ریاضی3 2016942 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
هندسه منیفلد 2016179 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آنالیز تغییراتی و کاربردهای آن 2016007 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
توپولوژی عمومی 2016253 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1