اعضای هیات علمی

فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 

 

پروفایل در گوگل اسکولار

 

منابع درسی 

ترکیبیات:                                   Merriss                          Anderson 

نظریه جبری گراف:                      Biggs                              Godsil                           Cvetkovic 

نظریه گراف و کاربردهای آن:               West   and Solution of Exercises                            Bondy

مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی:               Hoffman-Pesian      Hoffman-English                            Onan

نظریه گراف پیشرفته                          ِDiestel

نرم افزار DJVU

د
انلود Latex 2012

فایل های جلسات اول تدریس مجازی

 
عنوان درس اسلایدها فایل ضبط شده
مبانی ترکیبیات فصل‌های    اول     دوم و سوم      چهارم       پنجم         ششم جلسات اول تا دهم 289MB
نظریه جبری گراف Slides-AGT جلسات اول تا دهم 301MB
ریاضی 1 فصل‌های     اول و دوم     سوم و چهارم       پنجم و ششم      هفتم جلسات اول تا دهم 266MB
نظریه گراف فصل‌های   اول    دوم     سوم     چهارم      پنجم جلسات اول تا دهم 310MB
مبانی ماتریس فصل‌های     اول و دوم     سوم و چهارم       پنجم و ششم جلسات اول تا دهم 312MB

 

برای رفع اشکال و دریافت فایل های بیشتر به گروه های تلگرامی مربوط به دروس مراجعه شود.

 

طرح دروس:

مبانی ترکیبیات                                           ترکیبیات و کاربردها                         نظریه گراف و کاربردهای آن                      نظریه جبری گراف

مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی                              ریاضی عمومی1

 

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ریاضی عمومی 1 2016901 4 03 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه جبری گراف 2016281 4 01 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه گراف و کاربردهای آن 2016332 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترکیبات و کاربردها 2016327 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
جبر پیشرفته 2016178 4 01 | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه جبری گراف 2016281 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کدگذاری 1 2016368 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی ریاضیات 2020180 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه گراف و کاربردهای آن 2016332 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترکیبات و کاربردها 2016327 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه اطلاع و کاربرد 2016222 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
نظریه جبری گراف 2016281 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه گراف و کاربردهای آن 2016332 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2