اعضای هیات علمی

محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 298
اتاق: 118
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تکنولوژی ماتریس های تنک 2016340 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
محاسبات ماتریسی 2016267 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای عددی درجبرخطی 2016189 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
محاسبات ماتریسی 2016267 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
مباحث ویزه در حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 2016236 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
بهینه سازی خطی 2016244 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1