اعضای هیات علمی

محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 298
اتاق: 118
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تکنولوژی ماتریس های تنک 2016340 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
محاسبات ماتریسی 2016267 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای عددی درجبرخطی 2016189 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
محاسبات ماتریسی 2016267 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
بهینه سازی خطی 2016244 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویزه در حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 2016236 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1