اعضای هیات علمی

غلامرضا برون

غلامرضا برون

غلامرضا برون    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 264
اتاق: 318
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مکانیک کوانتومی 2 2022135 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 2022626 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1 2022625 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 2 2022135 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه میدان غیر اختلالی 2022632 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022118 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کرمودینامیک کوانتومی 1 2022701 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (09:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
موضوعات ویژه 2022420 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ذرات بنیادی پیشرفته2 2022426 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مباحث ویژه در ذرات بنیادی 2022559 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1