اعضای هیات علمی

بهاالدین خالدی

بهاالدین خالدی

بهاالدین خالدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 332
اتاق: 207
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترتیب های تصادفی 2020108 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مباحثی پیشرفته در آمار 2020121 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 2 نتیجه