اعضای هیات علمی

احمد قارزی

احمد قارزی

احمد قارزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 251
اتاق: 446
پست الکترونیکی: 

طرح درس

نام درس فایل طرح درس
جنین شناسی جانوری  فایل
جنین شناسی 1  فایل
مبانی زیست شناسی تکوینی-بخش جانوری  فایل
اندام زایی در مهره داران  فایل

 

جزوه جنین شناسی فصل 1

جزوه جنین شناسی فصل 2

جزوه جنین شناسی فصل 3

جزوه جنین شناسی فصل 4

جزوه جنین شناسی فصل 5

جزوه جنین شناسی فصل 6

تدریس جنینی شناسی 1 فصل دوم جلسه اول

تدریس جنین شناسی 1 فصل دوم جلسه دوم

تدریس جنین شناسی 1 فصل دوم جلسه اول با صدا

تدریس جنین شناسی 1 فصل دوم جلسه دوم با صدا

فایل تدریس شده درس جنین شناسی 1 در سامانه lms

جلسه 26/1  جلسه 2/2  جلسه 2/9  جلسه 2/16      

 

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 1

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 2

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 3

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 4

جزوه جنین شناسی جانوری فصل 5

جزوه جنین شناسی جانوری فصل 6

تدریس جنین شناسی جانوری فصل دوم

تدریس جنین شناسی جانوری فصل سوم

تدریس جنین شناسی جانوری فصل 2 با صدا

تدریس جنین شناسی جانوری فصل 3 با صدا

فایل تدریس شده درس جنین شناسی جانوری در سامانه lms

جلسه 1/25  جلسه 2/1  جلسه 2/8  جلسه 2/11  جلسه 2/15      

 

 

جزوه زیست تکوینی فصل 1

جزوه زیست تکوینی فصل 2

جزوه زیست تکوینی فصل 3

جزوه زیست تکوینی فصل 4

جزوه زیست تکوینی فصل 5

تدریس زیست تکوینی فصل دوم جلسه اول

تدریس زیست تکوینی فصل دوم جلسه دوم

تدریس زیست تکوینی فصل 2 جلسه اول

تدریس زیست تکوینی فصل 2 جلسه دوم

فایل تدریس شده درس زیست تکوینی در سامانه lms

جلسه 1/26  جلسه 2/2  جلسه 2/9  جلسه 2/16      

 

اندام زایی  ،  پاور چشم

اندام زایی  ،  پاور گوش

اندام زایی  ،  پاور اندام حرکتی

اندام زایی  ،  پاور قلب

تدریس تکوین چشم

تدریس تکوین چشم با صدا
 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اندام زائی مهره داران 2012288 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 1 2012399 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی جانوری 2012732 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی جانوری 2012732 1 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی جانوری 2012732 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
جنین شناسی 1 2012398 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
جنین شناسی جانوری 2012731 2 01 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 05 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 03 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
بافت شناسی 1 2012037 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بافت شناسی جانوری 2012445 3 01 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جنین شناسی 2 2012400 2 01 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی تکوینی 2012405 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 02 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیسمهای سلولی و ملکولی تکوین 2012324 2 01 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4