اعضای هیات علمی

احمد قارزی

احمد قارزی

احمد قارزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 251
اتاق: 446
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مکانیسمهای سلولی و ملکولی تکوین 2012324 2 01 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بافت شناسی جانوری 2012445 3 01 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 02 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جنین شناسی 2 2012400 2 01 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 05 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 03 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
بافت شناسی 1 2012037 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی تکوینی 2012405 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اندام زائی مهره داران 2012288 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زیست شناسی تکوینی - تکاملی 2012636 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
بافت شناسی 2 2012038 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 1 2012399 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 1 2012399 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
جنین شناسی 1 2012398 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3