اعضای هیات علمی

احمد قارزی

احمد قارزی

احمد قارزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 251
اتاق: 446
پست الکترونیکی: 

 برنامه حضور هفتگی

روز/ساعت 8-9 9-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 16-17  
شنبه   دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه تکوین ارشد        
یک شنبه بافت شناسی دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه        
دو شنبه بافت شناسی دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه       جنین شناسی 2  
سه شنبه   دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه          
چهارشنبه آز جنین شناسی2 دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه        

 

 

طرح درس

نام درس فایل طرح درس
جنین شناسی جانوری  فایل
جنین شناسی 1  فایل
مبانی زیست شناسی تکوینی-بخش جانوری  فایل
اندام زایی در مهره داران  فایل

 

جزوه جنین شناسی فصل 1

جزوه جنین شناسی فصل 2

جزوه جنین شناسی فصل 3

جزوه جنین شناسی فصل 4

جزوه جنین شناسی فصل 5

جزوه جنین شناسی فصل 6

تدریس جنینی شناسی 1 فصل دوم جلسه اول

تدریس جنین شناسی 1 فصل دوم جلسه دوم

تدریس جنین شناسی 1 فصل دوم جلسه اول با صدا

تدریس جنین شناسی 1 فصل دوم جلسه دوم با صدا

فایل تدریس شده درس جنین شناسی 1 در سامانه lms

جلسه 26/1  جلسه 2/2  جلسه 2/9  جلسه 2/16      

 

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 1

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 2

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 3

جزوه جنین شناسی جانوری  فصل 4

جزوه جنین شناسی جانوری فصل 5

جزوه جنین شناسی جانوری فصل 6

تدریس جنین شناسی جانوری فصل دوم

تدریس جنین شناسی جانوری فصل سوم

تدریس جنین شناسی جانوری فصل 2 با صدا

تدریس جنین شناسی جانوری فصل 3 با صدا

فایل تدریس شده درس جنین شناسی جانوری در سامانه lms

جلسه 1/25  جلسه 2/1  جلسه 2/8  جلسه 2/11  جلسه 2/15      

 

 

جزوه زیست تکوینی فصل 1

جزوه زیست تکوینی فصل 2

جزوه زیست تکوینی فصل 3

جزوه زیست تکوینی فصل 4

جزوه زیست تکوینی فصل 5

تدریس زیست تکوینی فصل دوم جلسه اول

تدریس زیست تکوینی فصل دوم جلسه دوم

تدریس زیست تکوینی فصل 2 جلسه اول

تدریس زیست تکوینی فصل 2 جلسه دوم

فایل تدریس شده درس زیست تکوینی در سامانه lms

جلسه 1/26  جلسه 2/2  جلسه 2/9  جلسه 2/16      

 

اندام زایی  ،  پاور چشم

اندام زایی  ،  پاور گوش

اندام زایی  ،  پاور اندام حرکتی

اندام زایی  ،  پاور قلب

تدریس تکوین چشم

تدریس تکوین چشم با صدا
 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اندام زائی مهره داران 2012288 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 1 2012399 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی جانوری 2012732 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی جانوری 2012732 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی جانوری 2012732 1 02 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
جنین شناسی 1 2012398 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
جنین شناسی جانوری 2012731 2 01 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 05 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 03 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
بافت شناسی 1 2012037 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بافت شناسی جانوری 2012445 3 01 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جنین شناسی 2 2012400 2 01 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی تکوینی 2012405 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 02 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 2012696 3 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیسمهای سلولی و ملکولی تکوین 2012324 2 01 1398/10/19 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4