اعضای هیات علمی

ابوطالب خدادادی

ابوطالب خدادادی

ابوطالب خدادادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 333
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس :

طرح آزمایشهای 1

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
آشنایی با نظریه صف بندی 2020038 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
زبان تخصصی 2020047 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با نظریه صف بندی 2020038 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه صف 2020106 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 2020047 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی احتمال 2020079 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آشنایی با نظریه صف بندی 2020038 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه صف 2020106 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
زبان تخصصی 2020047 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آمار زیستی 2012011 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آمار زیستی 2012011 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه صف 2020106 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی 2020047 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2