اعضای هیات علمی

علی بیدمشکی پور

علی بیدمشکی پور

علی بیدمشکی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 285
اتاق: 432
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ژنتیک انسانی 2012452 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژنتیک پایه 2012677 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012682 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحثی در ژنتیک 2012444 2 01 1399/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012735 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2012258 2 01 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژنتیک پایه 2012677 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژنتیک پایه 2012380 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژنتیک پایه 2012380 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژنتیک پایه 2012677 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژنتیک پروکاریوتها 2012251 2 01 1398/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیتوژنتیک 2012456 2 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
مباحثی در ژنتیک 2012444 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
اتصالات سلولی 2012640 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
سیتوژنتیک 2012456 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مباحث جدید در زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012668 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012735 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2