اعضای هیات علمی

امیر حقیقی

امیر حقیقی

امیر حقیقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 268
اتاق: 104
پست الکترونیکی: 

****************************

ریاضی 2 سه واحدی:                               

اسلایدهای درس جلسه اول و دوم

ودیو فرمت MP4:

توابع برداری و حرکت در فضای سه بعدی-قسمت 1

 توابع برداری و حرکت در فضای سه بعدی-قسمت2

توابع برداری و حرکت در فضای سه بعدی-قسمت3

توابع برداری و حرکت در فضای سه بعدی-قسمت4

 

اسلایدهای توابع چند متغیره

 

رویه ها( ویدئو فرمت MP4)

اسلایدهای رویه ها

 

مشتقات جزئی 1( ویدئو فرمت MP4)

مشتقات جزئی 2( ویدئو فرمت MP4)

اسلایدهای مشتقات جزئی 

 

اسلایدهای  اکسترمم ها و نقاط زینی

اکسترمم ها و نقاط زینی(ویدئو با فرمتMP4)

 

اسلایدهای انتگرال های چندگانه 1 

***************************************

ریاضی 1 چهار واحدی:                                

اسلایدهای درس جلسه اول و دوم 

ودیو فرمت MP4:

اعداد مختلط-قسمت 1

اعداد مختلط-قسمت 2

اعداد مختلط-قسمت 3

اعداد مختلط-قسمت 4

             تمرین اعداد مختلط

 

اسلایدهای حد و پیوستگی

اسلایدهای  مشتق و کاربردها  1

اسلایدهای  مشتق و کاربردها 2 
اسلایدهای انتگرال قسمت های 1 تا 4

***********************************

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی(ارشد)

اسلایدهای درس جلسه اول و دوم 

Adaptive one step methods(MP4 file)

***********************************

طرح درس :

ریاضی عمومی 1( 3 واحدی)

ریاضی 1 ( 4 واحدی)

ریاضی 2

نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 2016037 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نرم افزارهای ریاضی 2016328 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نظریه تقریب 2016125 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نرم افزار ریاضی پیشرفته 2016319 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نرم افزارهای ریاضی 2016328 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 2016261 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1