اعضای هیات علمی

امیر حقیقی

امیر حقیقی

امیر حقیقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 268
اتاق: 104
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه تقریب 2016125 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نرم افزار ریاضی پیشرفته 2016319 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نرم افزارهای ریاضی 2016328 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 2016261 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 12 نتیجه
از 1