اعضای هیات علمی

علی عطابیگی علمی

علی عطابیگی علمی

علی عطابیگی علمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 106
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ابزارهای اساسی در معادلات دیفرانسیل 2016412 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
دستگاه های دینامیکی 1 2016353 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی سیستم های دینامیکی 2016252 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ابزارهای اساسی در معادلات دیفرانسیل 2016412 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
دستگاه های دینامیکی 1 2016353 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی سیستم های دینامیکی 2016252 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آنالیز ریاضی2 2016011 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
دستگاه های دینامیکی 1 2016353 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی سیستم های دینامیکی 2016252 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1