اعضای هیات علمی

علی عطابیگی علمی

علی عطابیگی علمی

علی عطابیگی علمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 106
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

معادلات دیفرانسیل گروه 05

 مرجع:   معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله‌های مقدار مرزی

نویسنده: ریچارد سی. دیپریما - ویلیام ای. بویس

فهرست فایل ویدئویی فایل PDF تکلیف و فایلهای تکمیلی
مقدمه-مدلهای ریاضی ساده-میدانهای جهت   PDF  
جواب برخی از معادلات دیفرانسیل   PDF  
دسته بندی معادلات دیفرانسیل   PDF  
معادلات خطی مرتبه اول-روش عامل انتگرال ساز   PDF  
معادلات جداشدنی   PDF  
معادلات کامل-معادله برنولی   PDF  
تمرینهای معادلات مرتبه اول   PDF  
معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت   PDF  
جوابهای اساسی معادلات خطی همگن   PDF  
ریشه های مختلط معادله مشخصه   PDF  
ریشه های تکراری-روش کاهش مرتبه   PDF  
روش ضرایب نامعین   PDF  
روش تغییر پارامترها   PDF  
تمرینهای معادلات مرتبه دوم   PDF  
مروری بر سریهای توانی   PDF  
جوابهای سری در نزدیکی نقاط عادی   PDF  
نقاط تکین منظم   PDF  
معادله اویلر   PDF  
جوابهای سری در نزدیکی نقاط تکین منظم   PDF  
تبدیل لاپلاس   PDF  
حل مسائل مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس   PDF  

 

                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                  

سیستم های دینامیکی 1 

مراجع:                                                                                                      

                  Nonlinear Dynamics and Chaosby  S.H. Strogatz                                                      

فهرست مطالب فایل فایل روشهای عددی -متمتیکا 
مفاهیم پایه PDF  
دینامیکهای 1-بعدی PDF  
قضیه وجود و یکتایی-انفجار-پتانسیل ها PDF Numeric1,   Numeric2
تمرین شماره 1 HW#1  
انشعابات یک بعدی PDF  
انشعابات-مثالها PDF  
مطالعه یک مدل شیوع حشرات وبررسی وجود cusp catastrophe PDF  
یک مثال فیزیکی PDF   Numeric2Numeric1
سیستم های خطی 2 بعدی PDF Numeric1
نمای فاز دو بعدی-سیستم های حافظ انرژی PDF  
نمای فاز دو بعدی-مثالها PDF  
تمرین شماره 2 HW#2  
نظریه اندیس PDF  
سیکل حدی PDF Numeric1,Numeric2
سیستم های گرادیانی، هامیلتونی-توابع لیاپانوف PDF  
قضیه پوانکاره-بندیکسون PDF  
انشعابات دو بعدی PDF  
انشعاب هاپف(Hopf  bifurcation) PDF  
قضیه انشعاب هاپف PDF