اعضای هیات علمی

عبدالمجید فتاحی

change-logo

عبدالمجید فتاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 300
اتاق: 127
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز هارمونیک 2016188 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
توپولوژی عمومی 2016253 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی هندسه 2016254 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
توپولوژی عمومی 2016253 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مباحث ویژه درآنالیزهارمونیک 2016210 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی هندسه 2016254 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
توپولوژی عمومی 2016253 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه درآنالیزهارمونیک 2016210 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1