مؤلفان: درک کروز - روبین و - روبینشتاین

مترجمان : حبیب جعفری - رضا هاشمی 

ناشر: انتشارات دانشگاه رازی

زبان: فارسی

سال چاپ: 1392

تعداد صفحات: 560

آخرین اخبار