1548

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محسن اویسی موخر عضو هیات علمی گروه فیزیک به دانشیاری

طبق مصوبات آخرین نشست هیات ممیزه دانشگاه رازی ، آقای دکتر محسن اویسی موخر عضو هیات علمی گروه فیزیک  از مرتبه  استادیاری  به دانشیاری ارتقاء یافتند. 

روابط عمومی دانشکده علوم این موفقیت را به ایشان و سایر اعضای گروه فیزیک تبریک گفته و برای ایشان در همه امور آرزوی توفیق روز افزون دارد.

  

 


شناسه : 12832108

آخرین اخبار