مولفین : دکتر حبیب جعفری _ دکتر سید رضا هاشمی - مهرداد نیاپرست 

ناشر: انتشارات دانشگاه رازی

زبان: فارسی

سال چاپ: 1384

تعداد صفحات: 372

آخرین اخبار