مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران با هدف انتشار یافته های نوین در علوم جانوری بصورت دو فصلنامه منتشر می شود. این مجله مقاله های حاصل از پژوهش های اصیل در حوزه های تنوع زیستی جانوری شامل تبارزایی، سیستماتیک، ریخت شناسی، فیزیولوژی، حفاظت، اکولوژی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به صورت مقاله کامل (full paper)، مقاله کوتاه (short paper) و مقاله مروری (review paper) به چاپ خواهد رساند.

 

صفحه اصلی نشریه

آخرین اخبار