نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم جهت انجام پیش دفاع

مدارک لازم جهت انجام پیش دفاع


 

  1. یک نسخه از پایان نامه تایپ شده منطبق با صفحه اول پروپزال
  2. یک نسخه از پروپزال
  3. کاربرگ درخواست مجوز پیش دفاع مبنی بر موافقت گروه
  4. مقاله های مستخرج از پایان نامه با مشخصات:

    اسم اول :دانشجو        نویسنده مسئول (corresponding author) : استاد راهنما

  5. گواهی تایید مقاله از سایت  impactfactor.ir
  6. صورتجلسه شورای گروه آموزشی