اعضای هیات علمی

سیروس رسولیار

سیروس رسولیار

سیروس رسولیار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 211
اتاق: 131
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
جبر همولوژیک 2016207 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1