اعضای هیات علمی

سیروس رسولیار

سیروس رسولیار

سیروس رسولیار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 211
اتاق: 131
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 2016901 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
جبر همولوژیک 2016207 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1