اعضای هیات علمی

حسن اکرمی

حسن اکرمی

حسن اکرمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 436
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بیوتکنولوژی 2012411 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 02 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ژئومیکس و پروتئومیکس 2012656 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فرلیندهای تنظیمی و ترارسائی 2012638 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012381 1 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روشهای سلولی و مولکولی 2012592 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2012258 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژنتیک انسانی 2012452 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
ژنتیک پایه 2012380 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
فاکتورهای رونویسی انکوژنیک 2012664 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه ایمنی شناسی 2012374 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
بیوتکنولوژی گیاهی 2012418 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
فرلیندهای تنظیمی و ترارسائی 2012638 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2