اعضای هیات علمی

مهری آزادبخت

مهری آزادبخت

مهری آزادبخت    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 259
اتاق: 471
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
بافت شناسی 2 2012038 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 04 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
بافت شناسی جانوری 2012445 3 02 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای 2012270 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جنین شناسی مقایسه ای 2012375 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
میکروسکپی الکترونی 2012275 2 01 نامشخص 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
میکروسکوپ الکترونی 2012593 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اندام زائی مهره داران 2012288 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کشت سلول وبافت جانوری 2012439 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیسمهای سلولی و ملکولی تکوین 2012324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای 2012270 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اندام زائی مهره داران 2012288 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جنین شناسی مقایسه ای 2012375 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
میکروسکوپ الکترونی 2012593 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه جنین شناسی 2 2012401 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
جنین شناسی 2 2012400 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
کشت سلول وبافت جانوری 2012439 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2