اعضای هیات علمی

احد رحیمی

احد رحیمی

احد رحیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 226
اتاق: 133
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جبر 2016243 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جبر 2016243 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جبرجابجایی 2016191 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زبان تخصصی 2016329 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
جبرجابجایی 2016191 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
زبان تخصصی 2016329 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396 طرح درس
زبان تخصصی 2016329 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396 طرح درس
جبرجابجایی 2016191 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
زبان تخصصی 2016329 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1