مسئول امور پژوهش

   

نام و نام خانوادگی : سمیه دایی چین

سمت : کارشناس پژوهشی 

شماره تماس : 34279305 - 083                                                                                               

شماره تماس (داخلی) : 206

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :    

1-انجام کلیه امور مربوط به پژوهش در دانشکده

2-ثبت فعالیتهای پژوهشی اساتید در زمان مقرر

3-انجام امور مربوط به پژوهشگر برتر

4-انجام امور مرتبط با  ارتقا همکاران هیات علمی

5-مسئولیت سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده و نظارت بر آن