اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 72 نتیجه
از 2
 
محمد ابوالقاسمی

محمد ابوالقاسمی 

استادیار
شماره تماس: 298
اتاق: 121
پست الکترونیکی: 
مهرداد احمدزاده راجی

مهرداد احمدزاده راجی 

استادیار
شماره تماس: 262
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 
مهری آزادبخت

مهری آزادبخت 

دانشیار
شماره تماس: 259
اتاق: 471
پست الکترونیکی: 
محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی 

استادیار
شماره تماس: 332
اتاق: 219
پست الکترونیکی: 
سمیه اسمعیلی رینه

سمیه اسمعیلی رینه 

استادیار
شماره تماس: 295
اتاق: 434
پست الکترونیکی: 
حسن اکرمی

حسن اکرمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 436
پست الکترونیکی: 
وحید اکملی

وحید اکملی 

استادیار
شماره تماس: 295
اتاق: 435
پست الکترونیکی: 
کیوان امینی

کیوان امینی 

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 129
پست الکترونیکی: 
توفیق اوسطی

توفیق اوسطی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 
محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر 

استادیار
شماره تماس: 325
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
علی بیدمشکی پور

علی بیدمشکی پور 

دانشیار
شماره تماس: 285
اتاق: 432
پست الکترونیکی: 
غلامرضا برون

غلامرضا برون 

استاد
شماره تماس: 264
اتاق: 318
پست الکترونیکی: 
کرم بهاری

کرم بهاری 

استادیار
شماره تماس: 258
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
لطیف پور کریمی

لطیف پور کریمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 114
پست الکترونیکی: 
مجتبی تاران

مجتبی تاران 

دانشیار
شماره تماس: 323
اتاق: 433
پست الکترونیکی: 
حبیب جعفری

حبیب جعفری 

دانشیار
شماره تماس: تلفن: 34274561 داخلی: 330 همراه:09376100724
اتاق: 208
پست الکترونیکی: 
یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 115
پست الکترونیکی: 
رضا جلیلیان

رضا جلیلیان 

دانشیار
شماره تماس: 34274569 83(98+)
اتاق: 123
پست الکترونیکی: 
عبداله جلیلیان

عبداله جلیلیان 

استادیار
شماره تماس: 261
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 
خسرو چهری

خسرو چهری 

استادیار
شماره تماس: 246
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 
شاپور حیدرخانی

شاپور حیدرخانی 

دانشیار
شماره تماس: 308
اتاق: 124
پست الکترونیکی: 
امیر حقیقی

امیر حقیقی 

استادیار
شماره تماس: 268
اتاق: 104
پست الکترونیکی: 
بهاالدین خالدی

بهاالدین خالدی 

استاد
شماره تماس: 332
اتاق: 207
پست الکترونیکی: 
ابوطالب خدادادی

ابوطالب خدادادی 

استادیار
شماره تماس: 333
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 
سلیمان خزائی

سلیمان خزائی 

استادیار
شماره تماس: 201
اتاق: 209
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا دارابی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: 105
پست الکترونیکی: 
نادر دانش فر

نادر دانش فر 

دانشیار
شماره تماس: 256
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 
محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی 

استاد
شماره تماس: 298
اتاق: 118
پست الکترونیکی: 
محسن دهقانی کاظمی

محسن دهقانی کاظمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اردشیر رابعی

اردشیر رابعی 

استادیار
شماره تماس: 244
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
محمد راستی ویس

محمد راستی ویس 

استادیار
شماره تماس: 34274556-083
اتاق: گروه فیزیک، طبقه دوم، اتاق331
پست الکترونیکی: 
احد رحیمی

احد رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: 226
اتاق: 133
پست الکترونیکی: 
نصراله رستگارپویانی

نصراله رستگارپویانی 

استاد
شماره تماس: 274
اتاق: 467
پست الکترونیکی: 
سیروس رسولیار

سیروس رسولیار 

استادیار
شماره تماس: 211
اتاق: 131
پست الکترونیکی: 
بیتا رضایی

بیتا رضایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد رضانیا

حامد رضانیا 

دانشیار
شماره تماس: 314
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
ثریا سجادی مجد

ثریا سجادی مجد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 246
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
شاهدخت سهرابی ثانی

شاهدخت سهرابی ثانی 

استادیار
شماره تماس: 4274556
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 
فرزاد شیرزادی تبار

فرزاد شیرزادی تبار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 334
پست الکترونیکی: 
مریم شرفی

مریم شرفی 

استادیار
شماره تماس: 261
اتاق: 211
پست الکترونیکی: 
جلیل صحرائی

جلیل صحرائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 343
پست الکترونیکی: 
یاسر طلوعی

یاسر طلوعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 107
پست الکترونیکی: 
بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 113
پست الکترونیکی: 
علی عطابیگی علمی

علی عطابیگی علمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 106
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالمجید فتاحی 

استادیار
شماره تماس: 300
اتاق: 127
پست الکترونیکی: 
علی فرج زاده

علی فرج زاده 

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 122
پست الکترونیکی: 
حسین فلاحی

حسین فلاحی 

استادیار
شماره تماس: 289
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
احمد قارزی

احمد قارزی 

دانشیار
شماره تماس: 251
اتاق: 446
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 72 نتیجه
از 2