Defense First Student of the Iraqi Graduate School of Statistics - home

Asset Publisher

Return to Full Page

Defense First Student of the Iraqi Graduate School of Statistics

اولین دانشجوی مقطع کارشناسی خارجی در وزارت آمار، آقای وریا عباس عیسی (ارکازی) با استاد محترم دکتر حبیب جعفری از پایاننامه خود با عنوان:
 
نقش پایگاه داده یکپارچه و قابل اجرا بر توسعه آمار بهداشتی: مطالعه کاربردی در مورد ناهنجاری های مادرزادی در واسط / عراق
 
 در 16 ژوئیه 1397، با موفقیت دفاع کردند.