اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 74 از 74 نتیجه
از 2
 
حسین فلاحی

حسین فلاحی 

استادیار
شماره تماس: 289
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
احمد قارزی

احمد قارزی 

دانشیار
شماره تماس: 251
اتاق: 446
پست الکترونیکی: 
سیروس قبادی

سیروس قبادی 

دانشیار
شماره تماس: 289
اتاق: 401
پست الکترونیکی: 
داود قزوینی نژاد

داود قزوینی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 201
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 
رضا قلی پور

رضا قلی پور 

استادیار
شماره تماس: 08334274556
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 
سیده مرضیه قویدل

سیده مرضیه قویدل 

استادیار
شماره تماس: 226
اتاق: 128
پست الکترونیکی: 
مینو کامرانی

مینو کامرانی 

دانشیار
شماره تماس: 309
اتاق: 130
پست الکترونیکی: 
اسحق کریمی

اسحق کریمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 438
پست الکترونیکی: 
ناصر کریمی

ناصر کریمی 

دانشیار
شماره تماس: 327
اتاق: 439
پست الکترونیکی: 
change-logo

رسول کرمیانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مرادی

محمد مرادی 

استادیار
شماره تماس: 326
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 
رستم مرادیان

رستم مرادیان 

استاد
شماره تماس: 325
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد معصومی

سیدمحمد معصومی 

استادیار
شماره تماس: 251
اتاق: 472
پست الکترونیکی: 
کیومرث منصوری

کیومرث منصوری 

استادیار
شماره تماس: 264
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 
سید حمید مهدیونی

سید حمید مهدیونی 

استادیار
شماره تماس: 289
اتاق: 402
پست الکترونیکی: 
مریم مهرابی

مریم مهرابی 

استادیار
شماره تماس: 224
اتاق: 408
پست الکترونیکی: 
سیدحمزه موسوی

سیدحمزه موسوی 

دانشیار
شماره تماس: 242
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
مهرداد نیاپرست

مهرداد نیاپرست 

استادیار
شماره تماس: 320
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 
داریوش نادری

داریوش نادری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 330
پست الکترونیکی: 
طیبه ناصری

طیبه ناصری 

استادیار
شماره تماس: 325
اتاق: 346
پست الکترونیکی: 
نعمت اله نیامرادی

نعمت اله نیامرادی 

دانشیار
شماره تماس: 299
اتاق: 132
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل نیستانی

ابوالفضل نیستانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدرضا هاشمی

سیدرضا هاشمی 

دانشیار
شماره تماس: 321
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
نامدار یوسفوند

نامدار یوسفوند 

استادیار
شماره تماس: 287
اتاق: 440
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 74 از 74 نتیجه
از 2