آرشیو اخبار

آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک مقالات ISI مقالات علمی پژوهشی، Scopus ، ISC مقاله همایشی طرح سال 95 39 43 25 2 ...
آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی زیست شناسی مقالات ISI مقالات علمی پژوهشی، Scopus ، ISC مقاله همایشی طرح سال 95 30 71 30 2 ...
آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی ریاضی مقالات ISI مقالات علمی پژوهشی، Scopus ، ISC مقاله همایشی طرح سال 95 54 80 11 - ...
آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی آمار مقالات ISI مقالات علمی پژوهشی، Scopus ، ISC مقاله همایشی طرح سال 95 7 16 8 - سال...