آرشیو اخبار

آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1395 تا پایان سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1395 تا پایان سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی Scopus ، ISC ... ) مقالات ISI مقالات در همایش ها طرح های پژوهشی سال...
آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1395 تا پایان سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1395 تا پایان سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی زیست شناسی تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی ISI ، Scopus ، ISC ... ) مقالات ISI مقالات در همایش ها طرح های پژوهشی ...
آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1395 تا پایان سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1395 تا پایان سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی ریاضی تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی ISI ، Scopus ، ISC ... ) مقالات ISI مقالات در همایش ها طرح های پژوهشی ...
آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1395 تا پایان سال 1398
آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1395 تا پایان سال 1398
اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی ISI ، Scopus ، ISC ... ) مقالات ISI مقالات در همایش ها طرح های پژوهشی ...