نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

207

 

تجهیزات :

ظرفیت : 69 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپرژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مبانی منطق ونظریه مجموعه ها

(د.طلوعی)

ریاضی 1 عمومی

(د. عطا بیگی)

مبانی فیزیک  -فرد

(آقای حیدری)

مبانی فیزیک -زوج

(خانم  شیری)

مبانی نظریه محاسبه

(آقای محمودی)

یکشنبه

موضوعات ویژه 1

(د. راستی ویس)

مبانی جبر

(د.رحیمی)

مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی گ ریاضی

(اقای فتاحی)

مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی گ کامپیوتر

(آقای فتاحی)

دوشنبه

 

ریاضی عمومی 1

(د. عطابیگی)

معادلات دیفرانسیل

( د. جلیلیان)

مبانی فیزیک

(خانم شیری)

سه شنبه

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

(د.نیامرادی)

مبانی آنالیز ریاضی

(د.عطابیگی)

مبانی جبر

(د.رحیمی)

مبانی گیاه شناسی  گ جانوری

(خانم چقا میرزا)

چهارشنبه

 

 

مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی زوج

گ ریاضی

فرد- گ-کامپیوتر

(اقای فتاحی)