نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

103

 

تجهیزات :

ظرفیت : 63 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه کلاسی

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

مکانیک تحلیلی 1

(د. ستاره)

فیزیک پایه 1(گروه02)

(د.دهقانی)

دروس دانشکده شیمی

فیزیک حالت جامدپیشرفته2-فرد

(د.مرادیان)

یکشنبه

دروس دانشکده شیمی

جنین شناسی

(د.قارزی)

فیزیک ونانو فناوری قطعات 

(د سهرابی )

دروس دانشکده شیمی

دوشنبه

مکانیک تحلیلی1

(د.ستاره)

ریاضی عمومی 1

( د. فرج زاده)

شیمی عمومی گ1

(د. نیکرهی)

 

سه شنبه

الکترومغناطیس1-فرد

(د.ناصری)

فیزیک راکتور 1-فرد

(د..رضایی)

 

مکانیک تحلیلی 1-فرد گ 2

( د. ستاره)

مکانیک کوانتومی1-فرد(د.سهرابی)

فیزیک ونانو فناوری قطعات-زوج

(د.سهرابی)

چهارشنبه

هواشناسی سینوپتیکی1

(د. نیستانی)

فیزیک حالت جامد1

(د.سهرابی)

مکانیک کوانتومی 1

(د.سهرابی)

مکانیک آماری-فرد

(د.سهرابی)