نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس

کلاس


 

ساختمان اصلی

ردیف نام کلاس ظرفیت باکس کلاسی ویدئو پروژکتور
1 کلاس 1 76 - -
2 کلاس 4 34 - دارد
3 کلاس 6 67 دارد رداد
4 کلاس 7 61 - دارد
5 کلاس 8 67 - دارد
6 کلاس 10 69 دارد دارد
7 کلاس 13 52 دارد دارد

 

ساختمان کلاسها (طبقه همکف)

ردیف نام کلاس ظرفیت باکس کلاسی ویدئو پروژکتور
1 کلاس 102 51 - -
2 کلاس 103 63 دارد دارد
3 کلاس 104 59 دارد دارد
4 کلاس 105 33 - -
5 کلاس 106 73 دارد دارد
6 کلاس 107 68 دارد دارد

 

ساختمان کلاسها (طبقه اول)

ردیف نام کلاس ظرفیت باکس کلاسی ویدئو پروژکتور
1 کلاس 201 51 - -
2 کلاس 202 41 - -
3 کلاس 203 61 دارد دارد
4 کلاس 205 40 - -
5 کلاس 207 69 دارد دارد
6 کلاس 208 29 - -
7 کلاس 209 30 - -