نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
آقای اسد اله امیرافشاری amirafshari.asad@gmail.com , aafshari@razi.ac.ir
آقای دکتر علی امینی aminiaa۸۲۳@yahoo.com.au , aamini@razi.ac.ir
خانم نیر دایی پور  
خانم آذر خندان azar_khandan۲۰۰۲@yahoo.com
آقای کیومرث رضایی زنگنه  
آقای دکتر سیروس شمیلی siroosshamili@gmail.com , shamili@razi.ac.ir
آقای محمد رحیم صفایی شیرازی shirazi۵۹۹@yahoo.com , shirazi@razi.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا قاسمپور ghasempour۲۰۰۹@gmail.com , ghasempour@razi.ac.ir
آقای ظهیر کاوری زاده kavar@razi.ac.ir
آقای ابراهیم منتصب مجابی mojaby@gmail.com , mojaby@razi.ac.ir
خانم منیر موصوفی monir_mosofi@yahoo.com , mosofmmi@razi.ac.ir
آقای دکتر محمد حسین میرمومنی mh_mirmomeni@yahoo.com , mirmomeni@razi.ac.ir
آقای مرتضی نجفی مهر mnajafimehr@yahoo.com