نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 1

 کارشناسی

 زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی

 2

 کارشناسی ارشد

 بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی- بافت شناسی و جنین شناسی جانوری- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری - زیست شناسی سلولی-  تکوینی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- میکروبیولوژی

 3

 دکتری تخصصی

 بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی