نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 1

 کارشناسی

 حالت جامد،هسته ای،اتمی ملکولی،هواشناسی

 2

 کارشناسی ارشد

 ژئوفیزیک،ذرات بنیادی،حالت جامد، نانو فیزیک، هسته ای،اتمی ملکولی،نظری

 3

 دکتری تخصصی

 نظری ،ذرات بنیادی،حالت جامد