نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست آزمایشگاه های گروه

لیست آزمایشگاه های گروه


 

 ردیف

 نام آزمایشگاه های آموزشی

 نام آزمایشگاه های پژوهشی

 پژوهشکده

 گروه پژوهشی

 موزه

 1

 اکولوژی

 اکولوژی

 مرکز مطالعات محیط زیست

 گروه پژوهشی خزندگان فلات ایران

 موزه جانورشناسی

 2

 بافت شناسی و جنین شناسی

 کشت سلول و بافت جانوری

 

 

 

 3

 بیوانفورماتیک

 بیوشیمی

 

 

 

 4

 بیوسیستماتیک جانوری

 خزنده شناسی

 

 

 

 5

 بیوشیمی

 دوزیست شناسی

 

 

 

 6

 زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

 زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

 

 

 

 7

 زیست شناسی سلولی و مولکولی

 زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 

 

 8

 فیزیولوژی جانوری

 فیزیولوژی جانوری

 

 

 

 9

 فیزیولوژی گیاهی 

 فیزیولوژی گیاهی 

 

 

 

10  میکروبیولوژی  میکروبیولوژی