نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست آزمایشگاه های گروه

 

 ردیف

 نام آزمایشگاه های آموزشی

 نام آزمایشگاه های تحقیقاتی

 نام پژوهشکده های تحقیقاتی

 1

 آزمایشگاه فیزیک پایه 1

 آزمایشگاه حالت جامد پیشرفته و نانو مواد

 پژوهشکده علوم و فناوری نانو

 2

 آزمایشگاه فیزیک پایه 2

 آزمایشگاه نانو تکنولوژی

 پژوهشکده ژئوفیزیک

 3

 آزمایشگاه فیزیک پایه 3

 آزمایشگاه پیشرفته ی نانو محاسباتی

 -

 4

 آزمایشگاه فیزیک جدید

 آزمایشگاه ژئوفیزیک

 -

 5

 آزمایشگاه اپتیک

 آزمایشگاه پردازش موازی

 -

 6

 آزمایشگاه فیزیک هسته ای

 آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر

 -