صعود کوهنوردان دانشگاه رازی به قله های سه شاخ جو پار به ارتفاع4135متر و قله هزار کرمان به ارتفاع 4501 متر در تاریخ 12الی 15 خرداد 95

صعود کوهنوردان دانشگاه رازی به قله های سه شاخ جو پار به ارتفاع4135متر و قله هزار کرمان به ارتفاع 4501 متر در تاریخ 12الی 15 خرداد 95